Cyngor Celfyddydau Cymru | Ymateb ac arolwg - Refferendwm yr UE

Ymateb ac arolwg - Refferendwm yr UE

Mae gan gelfyddydau Cymru draddodiad hir ac anrhydeddus o weithio’n rhyngwladol a dathlu amrywiaeth. Erbyn hyn wyneba Cymru yr her fwyaf yn ei hanes.

Ein bwriad yw gweithio gyda sector y celfyddydau i ddeall yn well oblygiadau canlyniad y Refferendwm a chefnogi’r sector wrth fynd yn ei flaen.

A ninnau’n genedl ddatganoledig yn y Deyrnas Unedig ac yn rhanbarth Ewropeaidd, cawsom fudd yn gymdeithasol, economaidd a diwylliannol o fuddsoddiad sylweddol oddi wrth yr Undeb Ewropeaidd. Ers ugain mlynedd mae Cyngor Celfyddydau Cymru a’i gangen ryngwladol, Celfyddydau Rhyngwladol Cymru, yn ymgyfranogi o bartneriaethau a chyfleoedd cyfnewid diwylliannol – yn rhyngwladol ac Ewropeaidd. Arhoswn yn ymrwymedig i barhau â’r cysylltiadau rhyngwladol hyn ac rydym yn argyhoeddedig o’u gwerth i Gymru.

Yn sgil y Refferendwm a’i ganlyniadau a hefyd yr effeithiau a ddaw’n syth, mae cyfnod o ansicrwydd yn anochel. Bydd yn cymryd amser i ddeall effaith hyn oll yn yr hir dymor.

Yn y cyfamser, parhawn i hwyluso gwaith rhyngwladol yn y celfyddydau drwy gydweithio, cyfathrebu, rhwydweithio a chynnal prosiectau. Rydym hefyd ym ymroddedig i'n partneriaethau gyda Llywodraeth Cymru, British Council a chydweithwyr Ewropeaidd eraill

Parhawn i gael gafael ar ffyrdd o gefnogi ein hartistiaid a’n sefydliadau celfyddydol arweiniol i wireddu eu huchelgais rh.yngwladol drwy archwilio marchnadoedd rhyngwladol newydd, cysylltu â phartneriaid newydd a sicrhau bod Cymru yn parhau i fod yn genedl agored ac amrywiol. Drwy Fforwm Celfyddydol Cymru Ewrop (y cynhelir ei gyfarfod nesaf ddydd Mawrth 6 Medi), dadansoddwn yn bwyllog ein sefyllfa a chynghorwn y cleientiaid ym Mhortffolio Celfyddydol Cymru ac eraill yn y sector am y datblygiadau a ddaw.

Yn y cyfamser, casglwn wybodaeth drwy arolwg byr o’n cleientiaid a’r sector yn ehangach. Bydd yr arolwg yn fodd i asesu effaith ymarferol bosibl y penderfyniad i ymadael ag Ewrop. Bwriadwn gyflwyno canlyniadau’r arolwg yn adborth i’r Fforwm Celfyddydol Cymru Ewrop ym Medi 2016.

Papur Briffio

Lawrlwythwch y papur briffio hwn gan Nick Capaldi ar Ganlyniad Refferendwm yr Undeb Ewropeaidd:

Papur Briffio ar Ganlyniad Refferendwm yr Undeb Ewropeaidd

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245