Cyngor Celfyddydau Cymru | Adrodd stori’n gwella lefelau llythrennedd yn Ysgol Gymraeg Pwll Coch

Adrodd stori’n gwella lefelau llythrennedd yn Ysgol Gymraeg Pwll Coch

Stori o lwyddiant

Fel rhan o’r Cynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol, mae Michael Harvey, adroddwr hanesion proffesiynol, wedi bod yn gweithio gydag Ysgol Gymraeg Pwll Coch yng Nghaerdydd i wella lefelau llythrennedd.

Fel rhan o’r cynllun datblygu ysgol, cafodd ugain o blant o Flwyddyn 3 eu dewis i gymryd rhan yn y prosiect sydd wedi’i ddyfeisio i godi safonau llythrennedd.

Storytelling improves literacy levels at Ysgol Gymraeg Pwll Coch

Mae’r prosiect yn seiliedig ar brosiectau ac ymchwil academaidd blaenorol oedd yn archwilio a gweithredu dulliau creadigol er mwyn ysgogi a chael grwpiau i ganolbwyntio a theimlo'n hyderus gyda sgiliau addysgol sylfaenol o lythrennedd a fydd yn eu galluogi i weithio gyda’r cwricwlwm yn y dyfodol.

Yn ystod y prosiect 10 wythnos, bu Mr Harvey yn gweithio gyda’r grŵp ddwywaith yr wythnos wrth iddyn nhw wrando ar storïau, creu storïau a chymeriadau, perfformio’u gwaith ac yna ysgrifennu’u storïau eu hunain, gyda’r pwyslais ar sgiliau geirfa.

Meddai Michael, "Rwy wirioneddol wedi mwynhau gweithio gyda’r myfyrwyr ym Mhwll Coch. Bydd y sgiliau a’r agweddau maen nhw wedi’u datblygu yn eu helpu i ddod yn fodau dynol a fydd yn gallu eu hysgogi eu hunain ac â hyder yn eu gallu creadigol, yn llawn cywreinrwydd, yn chwaraegar ac yn hollol ddilys. Mae wedi bod yn galonogol iawn dderbyn adborth positif annisgwyl oddi wrth aelodau’r staff fod gwaith ysgrifenedig y plant wedi carlamu ymlaen. Rwy hefyd wedi clywed fod y prosiect wedi treiddio o’r ysgol i fywydau'r plant yn eu cartrefi, sy’n beth prin."

'Rydym wedi gweld gwelliant enfawr'

Ac meddai Mrs Pearce o Ysgol Gymraeg Pwll Coch, "Fyddwn ni ddim wedi gallu gweithio gyda storïwr a datblygu’r dull hwn o ddysgu creadigol heb y cyllid a gafwyd trwy’r Cynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol. Roedd Mr Harvey yn gallu adeiladu perthynas dda gyda’r plant ac mae’u brwdfrydedd wedi tyfu o sesiwn i sesiwn. Rydym wedi gweld gwelliant enfawr yn hyder y disgyblion a gwelliant pendant yn eu sgiliau ysgrifennu, llafar a gwrando.

"Maen nhw’n dod yn fwy annibynnol ac wedi’u paratoi’n well i gydweithio gyda’i gilydd.

"Pan oedd Michael yn gweithio gyda’r plant, roedd staff blwyddyn tri yn cymryd eu tro i fod yno, felly mae pob un ohonom ni wedi cael cyfle i ddatblygu’n sgiliau ni ein hunain. Rydym ni’n trafod gydag aelodau eraill o staff mewn cyfarfodydd ac yn rhannu ymarfer da. Felly, bydd y syniadau’n parhau wrth i ni gynllunio ein gwersi wythnosol ar ôl i Michael ein gadael."

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245