Cyngor Celfyddydau Cymru | Nodiadau Cymorth i Gyllideb y Prosiect - Hyfforddiant i Sefydliadau

Nodiadau Cymorth i Gyllideb y Prosiect - Hyfforddiant i Sefydliadau

Cyllideb y prosiect

Rhaid cyflwyno eich cyllideb ar dempled cyllideb y prosiect. Mae'n daenlen Excel ('.xls').

Os nad oes gennych Microsoft Excel, mae llawer o feddalwedd arall sy'n gweithio'n dda gyda PC a Mac e.e. Open Office, cyn belled â'ch bod yn arbed ffeiliau ".ods" yn rhai ".xls" cyn ichi eu lanlwytho. Dim ond enghraifft yw hon; ni allwn dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw feddalwedd y gosodwch ar eich cyfrifiadur neu ei lawrlwytho o wefan arall.

Mae'n hawdd lawrlwytho templed cyllideb eich prosiect. Arbedwch ef i'ch ffolder. Rhowch enw eich sefydliad yn enw'r ffeil newydd.

Mae tudalennau (neu dabiau) ar dempled cyllideb y prosiect i'ch incwm a'ch gwariant, tudalen crynhoi a rhestr wirio. Mae hefyd fformiwlâu i greu is-gyfanswm a sicrhau bod eich cyllideb yn mantoli.

Mae rhai o flychau'r daenlen yn llwyd - gellwch deipio ynddynt. Mewn blychau eraill mae cwymplen. Ni ellir newid y blychau gwynion.

Darllenwch y nodiadau cyn llenwi'r templed.

Gwirio os yw’ch costau'n gymwys

Rhaid ystyried pa gostau y gallwn eu talu a pha rai na allwn eu talu ('costau cymwys' a 'chostau anghymwys').

Ni all yr un rhestr fod yn gyflawn, ond gofynnir inni pa fath o gostau allai fod yn gymwys:

 • Dyma enghreifftiau o gostau cymwys: ffioedd staff neu artistiaid llawrydd, hyfforddiant, cynhyrchu, deunyddiau, teithio, marchnata, cyfieithu, ymgysylltu â'r cyhoedd megis gwaith allestyn addysgiadol a datblygu cynulleidfaoedd, gwneud eich prosiect yn fwy cynhwysol a hygyrch megis darpariaeth iaith arwyddion
 • Ar gyfer prosiectau sy’n derbyn hyfforddiant, ystyriwn ffioedd hyfforddiant, costau mentora, ffioedd cynadleddau, teithio a llety.
 • Ar gyfer prosiectau sy’n darparu hyfforddiant, ystyriwn ffioedd hyfforddiant, deunyddiau hyfforddiant, costau mentora, cyfieithu, marchnata, hygyrchedd, teithio a llety, costau achredu, llogi lleoliad ac offer angenrheidiol.
 • Gwyddom fod angen rheolaeth dda ar brosiectau da, ond rydym hefyd yn awyddus i weld gymaint o arian â phosibl yn mynd tuag at weithgarwch artistig. Felly ystyriwn hyd at 20% o gyfanswm cost gymwys y prosiect ar gyfer gweinyddu a gorbenion sy’n uniongyrchol ymwneud â chyflawni’r prosiect hyfforddiant. Bydd arnom angen manylion llawn y costau hyn
 • Hefyd, bydd arnom angen dadansoddiad o unrhyw gostau sy’n ffurfio mwy na 5% o gyfanswm cost gymwys y prosiect

A dyma'r costau nad ydynt yn gymwys:

 • cyfrifeg, bwyd, lluniaeth, lletygarwch, gwobrau, gweithgareddau codi arian, lansio, crysau-T hyrwyddol a nwyddau eraill, rhoddion megis blodau, tân gwyllt neu byrotechneg arall
 • I brosiectau sy’n darparu neu‘n derbyn hyfforddiant, nid ystyriwn gostau offer ‘cyfalaf’ megis cyfrifiaduron, gwerslyfrau neu offerynnau cerdd
 • Ac nid ystyriwn unrhyw gostau a dalasoch eisoes neu rydych wedi cytuno i’w talu cyn inni gael eich derbyniad o’ch grant wedi’i lofnodi
Gwirio os yw’ch arian partneriaeth neu gyfatebol yn gymwys

Cynigiwn ein harian yn ganran benodol o gyfanswm cost gymwys y prosiect. Disgwyliwn ichi gynhyrchu neu ddarparu'r gweddill ar ffurf arian partneriaeth. Gelwir hwn yn arian cyfatebol.

Mae hwn yn ofyniad gan y Loteri Genedlaethol, ond credwn fod arian partneriaeth hefyd yn dangos cadernid a photensial syniad am brosiect. Golyga hyn y rhanna sefydliadau neu bartneriaid ariannu eraill ryw fath o ymrwymiad i nodau ac amcanion eich prosiect, a’u bod yn barod i fuddsoddi arian ynddo. Golyga hefyd y gallant rannu'r perygl ariannol.

Y canrannau hyn, wrth gwrs, yw'r uchafsymiau. Dylai o leiaf 25% ddod o ffynhonnell wahanol (ac nid y ni) ond canran isafsymiol yw hon a hoffem eich gweld yn codi rhagor o arian. Disgwylir i chi sicrhau'r cyfraniadau ariannol mwyaf posibl gan bartneriaethau eraill, gan gynnwys incwm a enillir. Hoffem hefyd ariannu prosiectau ar y cyd yn hytrach na bod yn unig ariannwr. Po fwyaf yw’r arian partneriaeth a gewch, cryfaf fydd eich prosiect. Hefyd gallwn ddosbarthu ein harian yn ehangach a chefnogi rhagor o brosiectau.

Gall arian partneriaeth neu gyfatebol gynnwys:

 • Arian eich sefydliad eich hun, ond rhaid i hwn ddod o ffynhonnell wahanol i Gyngor Celfyddydau Cymru a'r Loteri
 • Cyfraniadau arian gan bartneriaid eraill yn y prosiect (er enghraifft, ffioedd)
 • Incwm a enillir (megis ffioedd y cwrs, tocynnau neu werthiant arddangosfa)
 • Grantiau gan sefydliadau eraill (rhaid i o leiaf 10% ddod o ffynhonnell wahanol i'r Loteri)
 • Cyfraniadau mewn nwyddau hyd at 10% o gyfanswm cost gymwys y prosiect (e.e. lle ymarfer a gyfrennir, amser gwirfoddoli, benthyg offer) sy'n gymwys (dan arian partneriaeth) ond ni allant ddod o'ch adnoddau eich hun. Nid yw gostyngiadau cyflenwyr yn gymwys. Rhaid darparu tystiolaeth ysgrifenedig o bob cyfraniad mewn nwyddau (gellwch eu lanlwytho yn adran 6)

Llenwi cyllideb eich prosiect

Tudalen 1 – Mantolen

Rhowch enw eich sefydliad a swm y grant (mewn punnau) a geisiwch - dyna'r cyfan. Diwedderir y ffigyrau eraill yn awtomatig.

Tudalen 2 – Incwm

Rhowch fanylion o'r holl incwm a dâl am eich prosiect hyfforddiant, dan y penawdau perthnasol. Dywedwch pa ffynonellau incwm sy'n gadarn a pha rai nad ydynt eto. Enwch bob partner ariannu. Defnyddiwch bunnau llawn yn unig. Os oes arnoch angen llinellau ychwanegol, defnyddiwch adran is y tudalen i roi'r manylion i ni a dewiswch bennawd incwm/gwariant i bob llinell.

Cais am grant wrth Gyngor Celfyddydau Cymru

 • Bydd y ffigwr yno ichi'n barod

Eich arian eich hun

 • Gall hyn gynnwys arian a gynyrchiasoch neu a gynhyrchwch yn ystod y prosiect hyfforddiant
 • Ond os ydych yn sefydliad refeniw, ni chewch ddefnyddio unrhyw ran o'ch grant refeniw yn arian partneriaeth neu gyfatebol

Incwm a enillir

 • Nodwch unrhyw incwm a ddisgwyliwch ei gael o weithgarwch eich prosiect hyfforddiant (e.e. ffioedd y cwrs, gwerthu tocynnau, gweithdai neu raglenni) gan fanylu arnynt a chynnwys unrhyw ragdybiaethau a wnaethoch. Byddwch wedi profi eich hanes o lwyddo o ran cynhyrchu incwm yn eich ateb i'r cwestiwn rheoli
 • Os oes arnoch angen llinellau ychwanegol, defnyddiwch adran is y tudalen
 • Dyma enghraifft o'r manylder sydd arnom ei angen: 5 perfformiad â chynulleidfa o 210 ymhob un, gyda thocyn yn £5 = £5,250
 • Os codir TAW ar eich gwerthiant neu bris mynediad, ni ddylech ei chynnwys yn eich incwm a enillir

Arian awdurdod lleol

 • Nodwch bob grant gan awdurdodau lleol. Enwch bob awdurdod lleol, y swm a gyfranna ac a gadarnheir y swm

Arian cyhoeddus arall

 • Nodwch bob grant gan unrhyw sefydliadau cyhoeddus eraill, megis Llywodraeth Cymru neu'r Undeb Ewropeaidd. Enwch bob ariannwr, y swm a gyfranna ac a gadarnheir y swm

Cefnogaeth mewn nwyddau - mwyafswm o 10%

 • Amcangyfrifwch gost/gwerth unrhyw eitemau neu wasanaethau a gawsoch gan sefydliadau eraill y byddai’n rhaid i chi dalu amdanynt fel arall. Cyfrifa'r rhain yn incwm i'ch prosiect hyfforddiant, ond ni allant ddod o'ch adnoddau eich hun nac ychwaith bod yn ostyngiadau gan gyflenwyr. Rhowch fanylion a gwerth, er enghraifft, i logi neuadd am 6 dydd @ £50 y dydd = gwerth mewn nwyddau o £300
 • Nodwch bob darparwr cefnogaeth mewn nwyddau, gwerth yr hyn a gyfranna ac a gadarnhawyd y cyfraniad (ffordd hwylus o wneud hyn yw lanlwytho tystlythyrau gan bob darparwr yn adran 6 o'r ffurflen gais). O ddefnyddio'r un enghraifft, gallai fod yn llythyr gan reolwr y neuadd i gadarnhau'r gwerth sef £300
 • Gweler uchod ba gostau mewn nwyddau sy'n gymwys. Caniatawn gefnogaeth mewn nwyddau hyd at fwyafswm o 10% o gyfanswm cost cymwys y prosiect.

Ffynonellau incwm ychwanegol neu eraill

 • Cynhwyswch incwm gan unrhyw ffynhonnell arall yn adran is y tudalen. Gellwch gynnwys nawdd, rhoddion neu grantiau gan ymddiriedolaethau a sefydliadau. Nodwch enw pob ffynhonnell, y swm a rhydd ac a gadarnheir y swm. Gwnewch yn siŵr eich bod yn dewis teitl incwm ar gyfer pob llinell.

Ar ôl gorffen, cliciwch 'Gorffen' i ddychwelyd i dudalen y fantolen lle ymddengys erbyn hyn gyfanswm eich incwm.

Efallai yr hoffech roi gwybodaeth fanylach am y gyllideb neu'r rhagdybiaethau. Pe hoffech, lanlwythwch hyn yn ddogfen 'Gwybodaeth ategol arall' yn adran 6.

Tudalen 3 – Gwariant/Costau

Rhowch fanylion yr holl eitemau y talwch amdanynt fel rhan o’ch prosiect hyfforddiant, dan y penawdau perthnasol. Rhaid i bob cost fod yn gymwys (gweler uchod). Os oes arnoch angen llinellau ychwanegol, defnyddiwch adran is y tudalen a dewiswch bennawd incwm/gwariant i bob llinell.

Os ydych wedi’ch cofrestru at ddibenion TAW, ni ddylai’ch ffigurau gwariant gynnwys TAW y gellwch ei hawlio’n ôl (sef TAW adenilladwy). Os nad ydych wedi’ch cofrestru at ddibenion TAW, dylai’ch ffigurau gwariant gynnwys TAW. Dylech gynnwys unrhyw TAW nad ellir ei hadennill mewn categori ar wahân gan esbonio sut y cawsoch y ffigwr hwn.

Gofynnir inni am y lefel o fanylder sydd ei hangen. Dyma enghraifft:

Costau gweithgarwch artistig – hyfforddiant (dangosir dwy enghraifft)

Darparu hyfforddiant:

Ffioedd hyfforddwyr – 5 diwrnod @ £500 y dydd

£2,500

Hurio lleoliad hyfforddi – 5 diwrnod @ £200 y dydd

£1,000

Ffioedd achredu

£1,500

Cael mynediad at hyfforddiant:

Ffioedd y cwrs

£900

Costau teithio i fynychu’r cwrs

£150

Llety i fynychu’r cwrs - 2 noson @ £100

£200

Costau gweithgarwch artistig

 • Nodwch bob cost hyfforddiant uniongyrchol, er enghraifft ffioedd yr hyfforddwr, ffioedd y cwrs, costau teithio, deunyddiau, lleoliad yr hyfforddiant a chostau llogi offer.

Costau marchnata a datblygu cynulleidfaoedd

 • Nodwch gostau marchnata a hybu uniongyrcho eich gweithgaredd hyfforddi, er enghraifft ffioedd marchnatwyr ar eu liwt eu hunain, dadansoddiad data, rhestrau postio, postio, cyfieithu, dylunio, argraffu a phostio trydanol

Cost gwneud eich gweithgarwch yn fwy hygyrch

 • Ar gyfer prosiectau sy’n darparu hyfforddiant, disgwyliwn iddo fod yn hygyrch i bobl anabl. Yn ein canllawiau mae ffynonellau o gyngor ac arweiniad am sut i weithredu'r agwedd hon ar eich Polisi Cyfle Cyfartal
 • Os ydych yn darparu neu‘n derbyn hyfforddiant, mae sawl peth gellwch eu gwneud i gynyddu hygyrchedd i'ch prosiect heb bentyrru costau ond dylech gynllunio am unrhyw gostau angenrheidiol a'u cynnwys yn eich cyllideb
 • Os arweinir eich sefydliad gan bobl anabl (sef rhagor na 51% o'ch bwrdd neu'ch pwyllgor rheoli a'ch uwch staff yn bobl anabl) ystyriwn y costau hyn ar ben costau'r prosiect artistig. Golyga hyn y gallwn ganiatáu i'ch cais fynd uwchben lefel fwyafsymiol y grant. Cysylltwch â ni i drafod hyn

Ffynonellau gwariant/costau Ychwanegol neu Eraill

 • Nodwch gostau nad ânt yn daclus dan y penawdau yma a rhowch fanylion. Gwnewch yn siŵr eich bod yn dewis teitl gwariant ar gyfer pob llinell

Costau rhedeg prosiect (gweinyddu a gorbenion) - mwyafswm 20%

 • Yr unig gostau yr ystyriwn eu talu yw'r rhai na thâl arianwyr eraill amdanynt. Gellwch ymgeisio am gostau rhedeg amser-gyfyngedig cysylltiedig yn uniongyrchol â'r prosiect, megis gweinyddu, talu staff ychwanegol a ffôn, postio ac yswiriant sy'n benodol i'r prosiect
 • Os nad ydych yn sefydliad refeniw, gellwch gynnig am unrhyw gyfraniad rhesymol i'ch costau rhedeg parhaus i gynnal eich prosiect. Rhaid i’r swm a geisiwch gyfeirio’n uniongyrchol at faint o amser a dreulir gennych ar y gweithgarwch y gofynnwch inni ei ariannu, felly esboniwch sut y cawsoch y ffigwr hwn
 • Ystyriwn gostau rhedeg prosiect hyfforddiant hyd at fwyafswm o 20% o gyfanswm cost cymwys y prosiect. Ond cadwch y ganran hon cyn ised â phosibl fel yr â rhagor o'n harian ar y gweithgarwch artistig

Gwerth y gefnogaeth mewn nwyddau – mwyafswm 10%

 • Mae cyfanswm y gefnogaeth mewn nwyddau o dudalen yr incwm yno ichi. Gallwn dderbyn cefnogaeth mewn nwyddau hyd at fwyafswm o 10% o gyfanswm cost cymwys y prosiect

Arian wrth gefn – mwyafswm 5%

 • Dylech hefyd gynnwys swm am gostau annisgwyl hyd at 5% o gyfanswm cymwys cost eich prosiect. Dywed y templed wrthych os yw'ch ffigwr yn rhy uchel

Ar ôl gorffen, cliciwch 'Gorffen' i ddychwelyd i dudalen y fantolen lle ymddengys erbyn hyn gyfanswm eich gwariant.

Efallai yr hoffech roi gwybodaeth fanylach am y ffigyrau neu'r rhagdybiaethau. Pe hoffech cewch lanlwytho hyn yn ddogfen 'arall’.

Tudalen 4 – Rhestr wirio

Defnyddiwch y rhestr i wirio eich bod wedi gorffen pob dim (e.e. dadansoddi costau sy'n uwch na 5% o gyfanswm y gost).

Gellwch yn awr arbed y fersiwn derfynol a'i lanlwytho i'n system.

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245