Cyngor Celfyddydau Cymru | Tanio Talent
Tanio Talent

Tanio Talent

Mae rôl yr Urdd yng Ngrym y Fflam yn cynnwys Cwmni Theatr yr Urdd, Neges Heddwch ac Ewyllys Da 2012, a Chystadlaethau Celf, Dylunio a Thechnoleg Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Eryri 2012.

Cwmni Theatr yr Urdd

Ers ei sefydlu yn 2010 mae Cwmni Theatr yr Urdd ar ei newydd wedd wedi cynnig profiadau arbennig a chyfle i feithrin sgiliau thechnegau newydd i dros 150 o bobl ifanc. Bwriad y cynllun yw galluogi aelodau’r Cwmni i hyfforddi o dan arweiniad amrywiaeth o artistiaid creadigol, proffesiynol ac i ddefnyddio arddulliau perfformio cyfoes i greu theatr ddeinamig yn y Gymraeg. Penllanw'r cynllun yn 2012 yw ‘Sneb yn Becso Dam’ - drama gerdd newydd wedi ei seilio ar record hir Edward H Dafis o’r un enw.

Thema y sioe gerdd wreiddiol hon fydd y tyndra sydd yn wynebu pobl ifanc wrth ddewis rhwng bywyd y dref a bywyd cefn gwlad, rhwng gwarchod etifeddiaeth a llunio Cymru gyfoes yr unfed ganrif ar hugain.

Fe fydd 3 perfformiad yn 2012 yn y lleoliadau canlynol:

  • 11 Gorffennaf – Theatr y Lyric, Caerfyrddin
  • 13 Gorffennaf – Theatr Sherman Cymru, Caerdydd
  • 16 Gorffennaf – Gogledd Cymru, lleoliad i’w gadarnhau

Hoffem hefyd ddiolch i Goleg Prifysgol y Drindod Dewi Sant am eu nawdd i’r cynllun hwn.

Am fwy o wybodaeth ewch i www.urdd.org/eisteddfod/theatr-ieuenctid neu ffonio 01678 541 015

Gweld ychydig o waith paratoadol Cwmni Theatr yr Urdd yma: www.youtube.com/user/celfyddydau#p/c/763C66703E24B3FB

Neges Heddwch ac Ewyllys Da 2012

Perfformiad arbennig o Neges Heddwch ac Ewyllys Da 2012 gan bobl ifanc Eryri, wedi ei seilio ar ddelfrydau’r Gemau Olympaidd a Pharalympaidd.

Ers 1922 mae’r broses o anfon neges ar ran bobl ifanc Cymru i bobl ifanc yng ngweddill y byd wedi bod yn ysgogi ac yn ysbrydoli gweithgarwch dyngarol a rhyngwladol. Rhoddwyd y cyfrifoldeb ym mhumdegau’r ganrif ddiwethaf i Urdd Gobaith Cymru gyhoeddi Neges Heddwch ac Ewyllys Da yn flynyddol ar ddydd Ewyllys Dda, 18 Mai, sef dyddiad y gynhadledd heddwch gyntaf yn yr Hâg yn 1899. Ers hynny mae grwpiau o bobl ifanc wedi derbyn y cyfrifoldeb i greu’r neges, ei pherfformio ynghyd â’i chyfieithu i nifer fawr o ieithoedd i’w dosbarthu i bobl ifanc y byd.

Eleni fe fydd 30 o bobl ifanc Eryri yn creu a chynhyrchu neges arbennig iawn a fydd yn cael ei pherfformio am y tro cyntaf ar y 18fed o Fai ar gopa’r Wyddfa.

Am fwy o wybodaeth ewch i www.urdd.org/neges

Cystadlaethau Celf, Dylunio a Thechnoleg Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Eryri 2012

Cwmni Theatr yr UrddEisteddfod Genedlaethol yr Urdd yw un o wyliau cystadleuol celfyddydol ieuenctid mwyaf Ewrop sy'n atynnu miloedd o gystadleuwyr ac ymwelwyr bob blwyddyn. Yn 2012, bydd Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd ar dir Coleg Meirion Dwyfor Glynllifon ger Caernarfon rhwng 4ydd a'r 9fed o Fehefin ac fe fydd ffocws arbennig i gystadlaethau Celf, Dylunio a Thechnoleg yr Eisteddfod.

Y thema eleni fydd Symud, Cyffro neu Dathlu, thema sy’n ddrych i fwrlwm y Gemau Olympaidd a Pharalympaidd yn Nghymru. Mae’n destun sy’n siŵr o ddal dychymyg y 10,000 o blant a phobl ifanc fydd yn cystadlu mewn dros 160 o gystadlaethau.

Yn ystod tymor yr Hydref fe fydd y cystadleuwyr yn cychwyn ar y gwaith o ddylunio a chreu’r darnau, o waith gwehyddu i ffotograffiaeth a chrochenwaith i enwi ond ychydig.

Yn dilyn cystadlaethau cylch a rhanbarthol fe fydd y gwaith buddugol yn cael ei feirniadu fis Ebrill 2012 ac yna eu harddangos mewn Pafiliwn arbennig ar faes yr Eisteddfod.

Am restr lawn o’r testunau neu i gystadlu ewch i www.urdd.org/eisteddfod

pdf - logo bachDigwyddiadur Grym y Fflam

Theatr Ieuenctid yr Urdd
Grym y Fflam

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245