Cyngor Celfyddydau Cymru | Ceisio am arian

Ceisio am arian

Un ffordd yr ydym yn ceisio sicrhau fod y celfyddydau yn ganolog i fywyd a lles y genedl yw trwy ariannu gweithgarwch celfyddydol ar draws Cymru/ Gallwch weld pa arian sydd ar gael ar hyn o bryd isod.

Hoffech chi weld beth yr ydym wedi ei ariannu eisoes? Edrychwch ar ein Cyfeiriadur Cyllid yma. Ewch i weld yr holl ffyrdd yr ydym yn cefnogi'r celfyddydau, gan gynnwys Portffolio Celfyddydol Cymru.

A ydych chi'n dychwelyd? Ewch at gais yr ydych eisoes wedi'i ddechrau yma.

Os ydych yn dod ar draws problemau yn mewngofnodi i'n ffurflenni cais ar-lein, dylech gysylltu â ni.


Grantiau'r Celfyddydau i Unigolion Creadigol Proffesiynol

Botwm: Sut i Ymgeisio - UnigolionRydyn ni’n awyddus i adnabod a meithrin unigolion â dawn greadigol, ac rydyn ni am alluogi unigolion creadigol proffesiynol i ddatblygu eu gyrfaoedd a bod yn gallu ennill bywoliaeth gynaliadwy yng Nghymru trwy eu gwaith.

Mae'r rhaglen dreigl grantiau bychain ar agor ar hyn o bryd.

Sylwch: Bydd ein rhaglen Grantiau Bach yn cau dros-dro tra ein bod yn adolygu sut yr ydym yn dosbarthu arian Loteri. Y dyddiad olaf byddwn yn derbyn ceisiadau Grantiau Bach fydd Dydd Mercher, 10fed o Orffennaf 2019 am 5pm. Caiff benderfyniadau eu cyfathrebu erbyn Dydd Mercher 31ain o Orffennaf 2019.

Y dyddiadau cau nesaf ar gyfer grantiau mawrion yw:

• 5pm Dydd Mercher 8fed Mai 2019

Bydd y rhaglen wedyn yn cau dros-dro tra ein bod yn adolygu sut yr ydym yn dosbarthu arian Loteri.

Sut i Ymgeisio


Grantiau'r Celfyddydau i Sefydliadau

Botwm: Sut i Ymgeisio - SefydliadauRydyn ni’n uchelgeisiol dros y celfyddydau yng Nghymru, ac rydyn ni am i’r cynllun gefnogi gwaith o safon. Rydyn ni am fuddsoddi mewn prosiectau sy’n cynrychioli’r gorau o fyd y celfyddydau yng Nghymru.

Mae'r rhaglen dreigl grantiau bychain ar agor ar hyn o bryd.

Sylwch: Bydd ein rhaglen Grantiau Bach yn cau dros-dro tra ein bod yn adolygu sut yr ydym yn dosbarthu arian Loteri. Y dyddiad olaf byddwn yn derbyn ceisiadau Grantiau Bach fydd Dydd Mercher, 10fed o Orffennaf 2019 am 5pm. Caiff benderfyniadau eu cyfathrebu erbyn Dydd Mercher 31ain o Orffennaf 2019.

Y dyddiadau cau nesaf ar gyfer grantiau mawrion yw:

• 5pm Dydd Mercher 23ain Ionawr 2019

• 5pm Dydd Mercher 8fed Mai 2019

Bydd y rhaglen wedyn yn cau dros-dro tra ein bod yn adolygu sut yr ydym yn dosbarthu arian Loteri.

Sut i Ymgeisio

Cronfa Cyfleoedd Rhyngwladol

Botwm: Sut i Ymgeisio - Cronfa Cyfleoedd RhyngwladolMae'r Gronfa Cyfleoedd Rhyngwladol yn cefnogi ymarferwyr proffesiynol a sefydliadau celfyddydol Cymru i ymgymryd ag ymweliadau rhyngwladol sydd â'r nod o ddatblygu gwaith rhyngwladol a chyflwyno a darparu gwaith artistig y tu allan i Brydain..

Gellir gwneud cais i'r gronfa unrhyw bryd.

Sut i Ymgeisio


Cronfa Ewch i Weld - Dysgu Creadigol drwy'r Celfyddydau

Botwm: Sut i Ymgeisio - Ewch i WeldCynllun yw Ewch i Weld sy'n ariannu ymweliadau i ddigwyddiadau celfyddydol o safon mewn orielau, theatrau, canolfannau celfyddydol a lleoliadau eraill. Gall digwyddiadau gynnwys ymweliadau a pherfformiadau ac arddangosfeydd neu ymweliadau er mwyn gweld gweithwyr celfyddydol proffesiynol wrthi'n datblygu a chreu eu gwaith..

Gellir gwneud cais i Gronfa Ewch i Weld unrhyw bryd.

Sut i Ymgeisio


Cydweithio Creadigol - Dysgu Creadigol drwy'r Celfyddydau

Botwm: Sut i Ymgeisio - Cydweithio Creadigol Hanfod Cydweithio Creadigol yw arloesi a rydym am ganiatáu i ysgolion a/neu sefydliadau celf, diwylliant a threftadaeth i gyflwyno ceisiadau i'n darbwyllo ni fod eu cynigion yn arloesol, yn ychwanegol i'ch gwaith ac yn gynaliadwy.

Y dyddiad cau nesaf yw Mawrth 25, 2019

Sut i Ymgeisio

Rhaglen Gyfalaf y Loteri

Botwm: Sut i ymgeisio - Rhaglen Gyfalaf y LoteriEr 2012 rydym yn gweithio gyda nifer o sefydliadau strategol ac yn y Portffolio i ddatblygu mentrau cyfalaf allweddol yn rhan o Strategaeth 2012-17. Erbyn hyn dyrannwyd y rhan fwyaf o’n cyllideb gyfalaf ac ni allwn dderbyn dim rhagor o geisiadau am arian tuag at brosiectau cyfalaf o bwys. Felly mae ein rhaglen gyfalaf am brosiectau mawrion (gan gynnwys mentrau celf gyhoeddus) erbyn hyn ar gau. Yn y dyfodol rhagweladwy ni chofrestrwn unrhyw brosiectau newydd.

Mae ychydig o arian ar gael am rai mentrau strategol – os oes gennych brosiect cyfalaf bach sydd am wella hygyrchedd neu fenter ynni cynaliadwy yr hoffech ei drafod, ffoniwch Jane Colhoun (02920 441319) neu Katie James (02920 441366) ar gyngor pellach.

Sut i Ymgeisio


Cymru yng Nghaeredin 2019Cymru yng Nghaeredin 2019

Gŵyl Ymylol Caeredin yw’r ŵyl gelfyddydol fwyaf yn y byd. Mae Cymru yng Nghaeredin
yn gyfle arddangos sy’n cael ei drefnu i hyrwyddo theatr, dawns a syrcas o Gymru.
Gweledigaeth y rhaglen yw defnyddio’r ŵyl yn llwyfan i’n sefydliadau a’n gweithwyr
celfyddydol i wireddu eu huchelgais rhyngwladol.

Proses cais dau gam:
Dyddiad cau mynegi diddordeb yw 5pm ddydd Mercher 12 Rhagfyr 2018.

Dyddiad cau ymgeisio yw 5pm ddydd Iau 17 Ionawr 2019.

Sut i Ymgeisio

Gwobr Goffa Brian Ross 2018/19Sut i ymgeisio BR 200 x 100

Grant i ddau fyfyriwr sy'n graddio ym maes celfyddyd gain. Bydd y ddau yn derbyn £3,000 am un flwyddyn.

Sut i ymgeisio

Mae'r dyddiad cau wedi pasio.

Gwobr Goffa Eirian Llwyd 2017/18Botwm: Sut i Ymgeisio - Gwobr Goffa Eirian Llwyd

Mae Gwobr Goffa Eirian llwyd ar gyfer artistiaid newydd ac sy'n codi i'r brig sy'n Gymry neu sy'n byw yng Nghymru ac sy'n arbenigo ym maes gwneud printiau.

Sut i ymgeisio

Mae'r dyddiad cau wedi pasio.

Cymru Greadigol – Cymrodoriaeth British School at Rome 2019

Botwm: Sut i Ymgeisio - Cymru Greadigol

Bydd Cymru Greadigol – Cymrodoriaeth British School at Rome yn gyfle gwerthfawr i artist ar adeg arwyddocâol yn eu gyrfa, sy’n byw yng Nghymru, i ymgymryd â phreswyliad tri mis yn Rhufain.

Mae’r Gymrodoriaeth yn agored i unigolion creadigol eithriadol, uchelgeisiol a dychmygus, sydd yn gweithio ym maes y celfyddydau gweledol. Bydd yn rhoi cyfle arbennig i ddatblygu gyrfaoedd yr artistiaid a ddewiswyd, yn cynyddu proffil artistig o Gymru yn rhyngwladol, ac yn gwneud cyfraniad amhrisiadwy i’r celfyddydau gweledol yng Nghymru.

Ceir rhagor o wybodaeth ar y Gymrodoriaeth a manylion ar sut i ymgeisio ar wefan y BSR.

Sut i Ymgeisio

Mae'r dyddiad cau wedi pasio.

Cydrannu

Botwm: Sut i Ymgeisio - CydrannuMenter Strategol Cyngor Celfyddydau Cymru i hybu Datblygu Cyfleoedd Rhwydweithio. Targeda'r arian hwn y rhai sy'n gweithio ym meysydd marchnata, cyhoeddusrwydd, cysylltiadau cyhoeddus a datblygu cynulleidfa, ac rydym yn awyddus i gefnogi mentrau sy’n canolbwyntio ar gynyddu ymgyfranogi a datblygu cynulleidfaoedd ar gyfer y celfyddydau.

Sut i Ymgeisio

Mae'r dyddiad cau wedi pasio.


Ffilm

Cliciwch yma i weld sut yr ydym yn ariannu Ffilm.


Llenyddiaeth

Cliciwch yma i weld sut yr ydym yn ariannu Llenyddiaeth.


Ffynonellau eraill o arian

Darllen mwy am ffynonellau potensial eraill o arian.


Elusen Gofrestredig Rhif 1034245