Cyngor Celfyddydau Cymru | Recriwtio i’ch sefydliad

Recriwtio i’ch sefydliad

Gall gweithlu amrywiol helpu eich arferion o ran amrywiaeth mewn nifer o ffyrdd:

  • Mae gweithlu amrywiol yn debygol o fod â gwybodaeth am gymunedau amrywiol a chysylltiadau â’r cymunedau hynny.
  • Os yw eich sefydliad yn edrych yn amrywiol, bydd yn edrych yn fwy croesawgar i bobl o gymunedau amrywiol. Caiff llawer o bobl eu hannog i gymryd rhan yng ngwaith sefydliad os oes pobl yno y maent yn teimlo y gallant uniaethu â nhw; er enghraifft staff neu wirfoddolwyr sy’n nobl ifanc, yn pobl dduon neu o leiafrifoedd ethnig, neu’n bobl hŷn.

Yn aml mae canfyddiad grwpiau amrywiol o’ch sefydliad yn dylanwadu ar ba mor hawdd y gallwch recriwtio o blith y grwpiau hynny. Bydd y berthynas sydd ganddynt hwy, neu bobl eraill o’r grŵp, â’ch sefydliad yn hanfodol.

Os ydych wedi ymgysylltu â grwpiau gwahanol drwy eich gwaith, rydych yn fwy tebygol o gael ystod amrywiol o geisiadau pan fyddwch yn hysbysebu am swyddi neu rolau gwirfoddol.

Mae Cerddoriaeth Gymunedol Cymru yn enghraifft dda o hyn.

Darllen pellach

Lawrlwythwch yr Arweiniad Cydraddoldeb llawn i ddarllen:

  • Cyswllt i enghreifftiau
  • Gwersi a ddysgwyd
  • Cwestiynau i'w trafod

Lawrlwytho'r Arweiniad Cydraddoldeb

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245