Cyngor Celfyddydau Cymru | Polisi Diogelu ac Amddiffyn Plant

Polisi Diogelu ac Amddiffyn Plant

Nod Cyngor Celfyddydau Cymru yw diogelu lles plant, pobl ifanc ac oedolion agored i niwed sy’n cyfranogi ac yn ymgysylltu â’r celfyddydau


Byddwn yn sicrhau bod ei sefydliadau cleient/partner yn ymrwymo i arfer da sy’n amddiffyn plant, pobl ifanc ac oedolion agored i niwed rhag drwg. Wrth wneud hynny, bydd yn ystyried ac yn cydymffurfio â deddfwriaeth ac arfer gorau presennol.


Nod Gweithdrefnau Diogelu ac Amddiffyn Plant Cyngor Celfyddydau Cymru yw:

  • lleihau'r perygl i blant, pobl ifainc ac oedolion hyglwyf drwy amlygu'r materion perthnasol
  • darparu canllawiau am greu amgylchedd gweithio diogel ac adrodd priodol creu strwythurau (a fydd yn creu diwylliant o ddiogelu ymhob sefydliad)
  • sicrhau pan amheuir neu datgelir camdriniaeth, fod camau priodol yn cael eu cymryd

Mae’r Polisi Amddiffyn Plant wedi’i anelu at ddwy gynulleidfa:

  • staff Cyngor Celfyddydau Cymru y bydd angen iddynt ddefnyddio a deall y polisi
  • sefydliadau celfyddydol a chyrff eraill sy’n derbyn cyllid oddi wrth Gyngor Celfyddydau Cymru

Rydym yn cydnabod y gwerth aruthrol y gellir ei gael drwy gynnwys pobl ifanc mewn gweithgarwch creadigol, ac rydym yn cefnogi ystod eang o brosiectau sy’n dod a phlant, pobl ifanc ac oedolion agored i niwed i gysylltiad ag ystod eang o weithgareddau celfyddydol.

Artist: David Cushway
Amdanom Ni

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245