Cyngor Celfyddydau Cymru | Rhaglen arloesol Cyngor Celfyddydau Cymru, Dysgu creadigol drwy’r celfyddydau yn rhyddhau ei adroddiad blynyddol 2017-18
Nôl at y rhestr newyddion

Rhaglen arloesol Cyngor Celfyddydau Cymru, Dysgu creadigol drwy’r celfyddydau yn rhyddhau ei adroddiad blynyddol 2017-18

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru wedi cyhoeddi ei adroddiad blynyddol ar gyfer 2017-18 ar gyfer y raglen arloesol ‘Dysgu creadigol drwy’r celfyddydau’. 10 Ebr 2019

Mae’r adroddiad yn amlinellu ystadegau allweddol y rhaglen yn ogystal â rhoi llais i ddisgyblion, athrawon ac artistiaid o bob cwr o Gymru, ac yn tafoli’r gwahaniaeth gwirioneddol a diriaethol y mae’r rhaglen hon yn parhau i’w gael ar draws meysydd addysg a chelfyddydol Cymru.

Gan ddisgrifio effaith y cynllun, dywedodd Gweinidog Addysg Cymru, Kirsty Williams:

"Mae Dysgu creadigol drwy’r celfyddydau bellach wedi cyrraedd 63%o ysgolion Cymru. Mae hyn yn golygu bod bron i 91,000 o ddisgyblion wedi dysgu am y celfyddydau a diwylliant, wedi cael cymryd rhan mewn gweithgarwch celfyddydol ac wedi datblygu medrau creadigol ar draws y cwricwlwm cyfan. Mae hyn yn deyrnged i lwyddiant rhyfeddol yr athrawon, pobl greadigol broffesiynol a’r disgyblion sydd wedi cymryd rhan."

Dywedodd Prif Weithredwr Cyngor Celfyddydau Cymru, Nick Capaldi:

"Rydym wedi gweld prosiectau gwirioneddol ddiddorol sydd wedi llwyddo i fynd i’r afael o ddifri â rhai o’r trafferthion sy’n wynebu rhai ysgolion. Yn yr adroddiad hwn, medrwch weld enghreifftiau gwych o ddysgu sy’n ysbrydoli. Mae hyn yn oll yn dod ynghyd er mwyn trawsnewid natur y ffordd y mae ystod eang o bynciau yn cael eu dysgu mewn ysgolion."

Ymhlith rhai o ffigurau allweddol blwyddyn academaidd 2017-18 mae:

· Dros 900 o athrawon wedi eu hyfforddi fel rhan o’r garfan olaf Cynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol.

· 258 o grantiau Ewch i Weld wedi eu dosbarthu eleni er budd 8050 o ddisgyblion.

· 90,800 o ddysgwyr wedi cael budd o’r cynllun yn ei gyfanrwydd.

· 950 o ysgolion a gynhelir gan y wladwriaeth wedi bod yn rhan o’r cynllun hyd yma.

Mae’r adroddiad blynyddol yn cynnwys mapiau rhyngweithiol sy’n eich caniatáu i weld gweithgarwch y rhaglen ym mhob ardal. Mae sawl astudiaeth achos ar ffilm i’w gweld sy’n cyflwyno’r gweithgarwch sydd wedi digwydd gydol y flwyddyn gyda dyfyniadau uniongyrchol oddi wrth rai o’r rhai a fu’n cymryd rhan. Dywedodd un athro o Ysgol Arweiniol Greadigol:
"Dyma fydd un o elfennau gwaddol pwysicaf y prosiect - bod creadigrwydd llawn mor bwysig â llythrennedd, rhifedd, gwyddoniaeth a’r pynciau traddodiadol eraill."


Mae mwy o wybodaeth ynghylch rhaglen Dysgu creadigol drwy’r celfyddydau, a chynllun Ewch i Weld ar gael ar wefan Cyngor Celfyddydau Cymru - http://www.arts.wales/arts-in-wales/creative-learning/the-all-wales-arts-and-education-programme/experiencing-the-arts/go-and-see

Mae’r Adroddiad Blynyddol ar gael yma - http://2018.creativelearning.arts.wales/ a http://2018.dysgucreadigol.celf.cymru/

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245